Algemene Voorwaarden van Nikki de Lang Weddings & Events versie 1.2 | juni 2020

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, reclames, verrichte handelingen, rechtshandelingen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 2. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Opdrachtgever: een natuurlijk persoon die niet handelt ter uitoefening van beroep en bedrijf, ook wel consument. De consument geeft Nikki de Lang Weddings & Events de opdracht tot het organiseren of stylen van een bruiloft of eventueel ander evenement.
 5. Opdrachtnemer: Nikki de Lang Weddings & Events, gevestigd te Landweer 32, 5411 LV Zeeland en ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 67165338.
 6. Prijsopgave: globaal overzicht van de prijzen ten aanzien van de diensten en producten die Nikki de Lang Weddings & Events levert.
 7. Offerte: Naar aanleiding van de besproken wensen en mogelijkheden stelt Nikki de Lang Weddings & Events een offerte op waarbij zaken zoals prijs en eventuele bijzonderheden opgenomen zijn. Na acceptatie van de offerte verkrijgt de opdrachtgever een overeenkomst van opdracht waarin specifieke afspraken zijn opgenomen ten aanzien van de uitvoering van de dienst en/of eventuele huur van goederen.
 8. Overeenkomst: Overeenkomst is aanvaarding van het door Nikki de Lang Weddings & Events gedane aanbod door opdrachtgever.

ARTIKEL 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

 1. De door Nikki de Lang Weddings & Events gedane offertes hebben een beperkte geldigheidsduur. Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van 14 dagen, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.
 2. Offertes kunnen eventuele druk- , zetfouten bevatten. Opdrachtgever dient in dergelijke gevallen nader onderzoek te verrichten – dit kan door simpelweg te vragen om verduidelijking – aan eventuele druk-, zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.
 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 2. Indien opdrachtnemer ter voorbereiding van de overeenkomst van opdracht kosten dient te maken – dan zullen dergelijke kosten voorafgaand opgenomen zijn in de offerte – dan zijn deze voor rekening van de opdrachtgever. Dergelijke kosten bestaan uit onderzoekskosten ter verkrijging van informatie met betrekking tot de locaties, voorbereiding van aanvragen, bezichtigingen etc.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 4. De prijzen vermeld op de prijsopgave betreffen alleen de prijzen aangaande de diensten en goederen geleverd door opdrachtnemer.
 5. De prijzen betreffende diensten en goederen geleverd door derden zijn voor rekening van de opdrachtgever. De kosten hiervoor zullen nader gespecificeerd worden in de desbetreffende offerte.

ARTIKEL 3 – WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst van opdracht aanpassen.
 2. Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer opdrachtgever hierover inlichten.
 3. Eventuele bijkomende kosten voortvloeiend uit lid 2 zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Nikki de Lang Weddings & Events is gerechtigd om de prijzen tussentijds te verhogen, ook op reeds bestaande overeenkomsten. Indien consument het niet eens is met de prijsverhoging – anders dan genoemd in lid 2 – is hij/zij gerechtigd om de overeenkomst – overeenkomstig artikel 7, binnen 14 dagen na de prijsverhoging – te beëindigen.

ARTIKEL 4 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. De kosten met betrekking tot de ingeschakelde derden zijn voor rekening voor de opdrachtgever.

 1. Ten aanzien van de gehuurde objecten dient opdrachtgevereen borg te voldoen, de hoogte van de borg is opgenomen in de overeenkomst. In geval van beschadiging of diefstal zal opdrachtgever de schade dienen te vergoeden, hierbij zal de borg dienen als gehele of gedeeltelijke dekking van de schade (afhankelijk van de hoogte van de ontstane schade).
 2. Opdrachtgever is verplicht om Nikki de Lang Weddings & Events te voorzien van juiste en volledige informatie zodat  N i k k i  d e  L a n g  Weddings & Events haar dienst optimaal kan uitvoeren.
 3. Opdrachtgever heeft de verplichting om tijdig N i k k i  d e  L a n g Weddings & Events te voorzien van de informatie die benodigd is voor het uitvoeren van de opdracht.
 4. Indien opdrachtgever de voor de uitvoering benodigde gegevens onvolledig of niet tijdig verstrekt dan heeft opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Indien opdrachtgever zijn verplichting niet deugdelijk nakomt en hierdoor schade ontstaat aan zijde van de opdrachtnemer, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor deze schade.
 6. Mocht nakoming om welke reden dan ook niet of niet tijdelijk haalbaar zijn, voorts dienen partijen in goed overleg te treden om een passende oplossing te bewerkstelligen.
 7. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 8. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

ARTIKEL 5 – BETALING

 1. Bij het sluiten van de overeenkomst dient de opdrachtgever een aanbetaling van 25% te voldoen – opgenomen in de factuur – binnen 10 dagen na ondertekening van de overeenkomst.
 2. Eveneens staan op de factuur de betalingstermijnen en bijbehorende bedragen omschreven.
 3. De opdrachtgever dient uiterlijk 5 maanden voor aanvang van het evenement of de bruiloft een tweede betaling van 50% – van het geoffreerde bedrag – te voldoen, middels de betaallink in de factuur. De resterende 25% – van het geoffreerde bedrag – moet uiterlijk 1 maand (uiterlijk 30 dagen) voor de bruiloft voldaan zijn.
 1. Bijkomende kosten – zoals opgenomen in artikel 3 lid 3 en/of n.a.v. nacalculatie – zullen na de bruiloft gefactureerd worden. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de finale factuur schort de betalingsverplichting voor de finale factuur niet op.
 2. De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is van rechtswege in verzuim.
 3. Eveneens staan op de factuur de betalingstermijnen en bijbehorende bedragen omschreven.
 4. Indien de opdrachtgever alsnog in gebreke blijft na een aanmaningen de betaling alsnog uitblijft, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht o.g.v. het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (jo artikel 6:96-4 BW). Hierbij is bepalend dat de kwestie betrekking heeft op een uit een overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom of dat het een verbintenis betreffende de betaling van een geldsom die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding (art. 6:87 BW). Het bedrag wordt in beginsel vermeerderd met het bijbehorende btw-tarief.
 5. De buitengerechtelijke incassokosten, het overzicht conform artikel 2 besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
  1. 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering;
  2. 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering;
  3. 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering;
  4. 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775.
  5. De vergoeding bedraagt ten minste € 40.

ARTIKEL 6 – ONDERZOEK, KLACHTEN EN RECLAMES

 1. Indien opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van opdrachtnemer heeft ontdekt of had behoren te ontdekken, dan dient opdrachtgever binnen 8 dagen na het evenement of de bruiloft de opdrachtgever schriftelijk hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
 2. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen om de in artikel 6 lid 1 omschreven elementen te onderzoeken. Ingeval van een gegronde en tijdige klacht dan zal opdrachtnemer de geleverde zaken vervangen of – indien vervanging niet mogelijk is – zorg dragen voor een restitutie overeenkomstig het bedrag dat evenredig is aan de in lid 1 beschreven klacht.
 3. Indien komt vast te staan dat de klacht ongegrond is, dan komen de door opdrachtnemer – integraal – gemaakte kosten voor rekening van opdrachtgever.

 

ARTIKEL 7 – ONTBINDING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te beëindigen volgens de in de wet gegeven gronden. Een beëindiging dient te allen tijde schriftelijk medegedeeld te worden aan Nikki de Lang Weddings & Events.
 2. Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde derden onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen in gevaar wordt gebracht, dan is opdrachtnemer gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst. De bijbehorende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Indien opdrachtgever wenst de overeenkomst geheel te beëindigen, dan worden de volgende annuleringsmaatstaven gehanteerd:
  a. Bij annulering tot 12 weken voor het evenement of de bruiloft bedragen de annuleringskosten 50% van in de overeenkomst overeengekomen bedrag.
  b. Bij annulering tot 8 weken voor het evenement of de bruiloft bedragen de annuleringskosten 75% van in de overeenkomst overeengekomen bedrag.
  c. Bij annulering tot 2 weken voor het evenement of de bruiloft bedragen de annuleringskosten 80% van in de overeenkomst overeengekomen bedrag.
  d. Bij annulering vanaf twee weken tot de bruiloft tot op de dag van het evenement of de bruiloft bedraagt de vergoedingsdrempel 100% van in de overeenkomst overeengekomen bedrag.
 4. Indien partijen overeengekomen zijn zaken te huren, dan bedragen de standaard annuleringskosten – ongeacht het aantal weken voor de bruiloft –  50% van het bedrag van de gehuurde zaken. Bij gepersonaliseerde materialen bedragen de annuleringskosten 100%.
 5. Opdrachtnemer zal in beginsel zorgdragen om betrokken derden op de hoogte te stellen van de annulering.
 6. Wanneer een juiste of tijdige nakoming achterwege blijft aan zijde van de opdrachtgever, dan zal opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim zijn. De afgesproken termijn waarbinnen opdrachtgever zijn prestatie dient te voldoen, is een fatale termijn. Dit heeft tot gevolg dat Nikki de Lang Weddings & Events zijn verplichting tot nakoming opschort totdat hetgeen dat opdrachtgever verschuldigd is heeft voldaan.
 7. Wanneer Nikki de Lang Weddings & Events overgaat tot ontbinding of opschorting dan is hij/ zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die ten gevolge van de opschorting of ontbinding kunnen ontstaan aan zijde van opdrachtgever.

 

Artikel 7A

1.    Indien er omstandigheden voordoen die ertoe leiden dat de bruiloft of het evenement verplaatst zal worden. Dan dienen partijen te allen tijde de afspraken met betrekking tot de wijziging vast te leggen.

2.    Concrete verplaatsing, er dient een concreet verplaatsing moment aangewezen en overeengekomen te worden. Indien er geen concreet verplaatsing moment is aangewezen dan gelden de regels met betrekking tot annuleren van de bruiloft of het evenement.

3.    Verplaatsing aanvragen dienen schriftelijke 4 weken voorafgaand aan de bruiloft of het evenement gedaan te worden. Het niet tijdig neerleggen van een verplaatsingsverzoek of annulering zal resulteren in:

a.   Indien de bruiloft of het evenement geen doorgang dient te krijgen dan zullen de kosten overeenkomstig artikel 7 onderdeel annulering in rekening gebracht worden

b.   Indien verplaatsing alsnog mogelijk is dan zullen er aanvullende administratiekosten en de verplaatsing fee in rekening gebracht worden.

4.    In beginsel geldt in het geval van een concrete verplaatsing dat er een verplaatsing fee ter hoogte van 15% in rekening gebracht zal worden.

5.    Indien opdrachtgever voor een tweede maal besluit de bruiloft of het evenement te verplaatsen dan zal er een verplaatsing fee van 20% in rekening gebracht worden en dient hier 4 weken voor de bruiloft of evenement schriftelijk melding van te zijn gemaakt.

6.    Indien opdrachtgever al eerder een verplaatsingsverzoek heeft gedaan en opnieuw heeft besloten de bruiloft of het evenement te verplaatsen zonder dringende grond dan is Nikki de Lang Wedding & Events gerechtigd de overeenkomst te beëindigen en de reeds verrichte prestaties in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Eventuele schade aan zijde van de opdrachtgever is voor diens rekening en risico als hij/zij meerdere (meer dan één verplaatsingsverzoek) verplaatsing verzoeken indient bij Nikki de Lang Wedding & Events.

 

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. De overeenkomst die gesloten is tussen Nikki de Lang Weddings & Events (opdrachtnemer) en opdrachtgever – ten aanzien van hun dienstverlening – behoort in beginsel tot de categorie inspanningsovereenkomsten. Daarom kan Nikki de Lang Weddings & Events – in het hierboven genoemde kader – nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
 2. Mocht Nikki de Lang Weddings & Events ondanks lid 1 aansprakelijk gesteld worden, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van directe schade met een maximaal bedrag ter hoogte van het bedrag dat overeen is gekomen in de desbetreffende overeenkomst (excl. BTW).
 3. Ter aanvulling op lid 2 geldt verder dat de aansprakelijkheid van Nikki de Lang Weddings & Events op welke grond dan ook is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Nikki de Lang Weddings & Events wordt uitgekeerd, vermeerderd met eigen risico dat volgens de voorwaarden van de verzekeringspolis niet ten laste van de verzekeraar komt.
 4. In de hiervoor genoemde leden wordt gesproken over directe schade, onder directe schade dient men te verstaan: schade die in eng causaal verband staat de verleend dienst. Hierbij staat centraal dat het maximale schadevergoedingsbedrag beperkt wordt met de genoemde maxima in lid 2.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Nikki de Lang Weddings & Events voor alle aanspraken van de door derden geleverde zaken en diensten aan Nikki de Lang Weddings & Events. Verder vrijwaart opdrachtgever Nikki de Lang Weddings & Events voor alle aanspraken die derden ter zake van schade die ontstaan is door onrechtmatig of onzorgvuldig gebruik van de verleende dienst van Nikki de Lang Weddings & Events.
 6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van opdrachtnemer.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor diensten en of zaken die door derden geleverd zijn voor, tijdens of na het evenement of de bruiloft.
 8. Opdrachtnemer zal in het kader van COVID-19 opdrachtgever voorafgaand aan het evenement of de bruiloft voorzien van instructies en/ of aanwijzingen om een evenement volgens de richtlijnen van het RIVM plaats te laten vinden. Indien opdrachtgever of diens gasten dergelijke instructies en/of aanwijzingen negeren dan is dit geheel voor eigen rekening en eigen risico voor de betrokkenen.
  9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

 

ARTIKEL 9 – OVERMACHT

 1. Indien nakoming op geen enige wijze mogelijk is – ook niet middels verplaatsingsprotocol – door overmacht en dit gedurende een termijn van meer dan 90 dagen voortduurt, dan zijn partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen dat reeds gepresteerd is door Nikki de Lang Weddings & Events en derde partijen zal in rekening worden gebracht bij opdrachtgever.
 2. Voorbeelden van overmacht: natuurrampen, medisch – waardoor organisator in geen enkele mogelijkheid is om aanwezig te zijn en/of werkzaamheden uit te voeren – ongeval aan zijde van organisator of de eerste graad van de familie van organisator. Gezien het feit dat de COVID-19 situatie onderdeel is geworden van ons dagelijkse leven is een beroep op overmacht in het kader van deze situatie niet mogelijk.
 3. Wanneer dienstverlening tijdelijk zal worden stil gelegd, zal de opdrachtgever die belang heeft bij deze informatie geïnformeerd worden en zal er een oplossing tussen partijen worden gevonden.
 4. Restitutie ten aanzien van zaken die speciaal in het kader van de opdracht zijn aangeschaft is niet mogelijk.
 5. Ter aanvulling op artikel 7 kan Nikki de Lang Weddings & Events de overeenkomst met opdrachtgever zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst per direct geheel of gedeeltelijk beëindigen. De gevallen waarbij Nikki de Lang Weddings & Events gebruik kan maken van deze bevoegdheid zijn:
  5.1.Wanneer aan de opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling is verleend.
  5.2.Wanneer vermoed wordt dat opdrachtgever niet zal voldoen aan zijn/haar betalingsverplichting.
  5.3.Wanneer faillissement voor/door opdrachtgever is aangevraagd.
  5.4.Wanneer opdrachtgever personen die werkzaam zijn bij Nikki de Lang Weddings & Events op enerlei wijze onbehoorlijk behandelt. Hierbij dient men te denken aan bijvoorbeeld intimidatie, discriminatie etc.
  5.5.Wanneer opdrachtgever inbreuk maakt op rechten van een derde.
  5.6.Wanneer opdrachtgever niet reageert op enerlei vorm van correspondentie gedurende 14 dagen m.u.v. doorgegeven vakanties.
  5.7. Wanneer opdrachtgever op een niet redelijke wijze de dienst tot zich neemt.
  5.8 Wanneer de overeenkomst wordt beëindigd, aan bijvoorbeeld zijde van Nikki de Lang Weddings & Events, dan worden de reeds verrichte werkzaamheden in rekening gebracht bij opdrachtgever, de reeds verrichte prestaties en daarmee verband houdende betalingsverplichting zal niet deel uit maken van de ongedaan making.

ARTIKEL 10 – GEHEIMHOUDING

1. Opdrachtgever, opdrachtnemer en gecontracteerde derden verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

ARTIKEL 11 – INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor die in het kader van de uitvoering van de opdracht zijn ontstaan.
 2. Opdrachtgever geeft met het aangaan van de opdracht – middels het uitdrukkelijk toestemming geven in de overeenkomst – toestemming aan opdrachtnemer om ontstane materialen – trouwfoto’s of video’s, gemaakt door derden – te gebruik op de website, blog, social media van opdrachtnemer.
 3. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 4. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkrijgen van schriftelijke toestemming van opdrachtnemer toegestaan.

ARTIKEL 12 – AANVULLENDE BEPALINGEN

1. In geval van strijdigheid tussen de toepasselijke algemene voorwaarden en een bepaling of bepalingen in de desbetreffende overeenkomst, dan prevaleert de bepaling of bepalingen in deze overeenkomst.

2. In geval van een meningsverschil tussen opdrachtgever en Nikki de Lang Wedding & Events zal men in eerste instantie in overleg treden om op deze wijze gezamenlijk tot een oplossing te komen.

ARTIKEL 14 – GESCHILLEN

 1. Op alle diensten, producten en (rechts)handeling en is Nederlands Recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 14 – WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

De eigenaresse van Nikki de Lang Wedding & Events is te allen tijde bevoegd om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien er een relevante wijziging is van de algemene voorwaarden, dan wordt opdrachtgever op de hoogte gebracht.

ARTIKEL 15 – PRIVACY

Bij Nikki de Lang Weddings & Events hechten wij veel waarde aan uw privacy, in het privacy statement kunt u zien welke gegevens Nikki de Lang Weddings & Events van u verwerkt en hoe Nikki de Lang Weddings & Events hiermee omgaat. Klik hier voor onze Privacy Voorwaarden.